Grinda Sjömack utvecklas med hjälp av EU-stöd

Grinda Sjömack utvecklas och anpassas för bättre tillgänglighet med hjälp av EU-stöd.

Det är en brist på drivmedels stationer i skärgården. Vi har redan investerat i en flytande drivmedels station men det saknas ett fungerande servicehus till anläggningen. Vi avser nu att bygga ett fungerande servicehus till sjömacken och samtidigt göra anläggning mer tillgänglig för de som har begränsad rörlighet (äldre, handikappade).

Vi kommer att knyta ihop sjömacken med resten av hamnanläggning och framförallt med en fungerande handikappanpassad toalett.Grinda ligger i en miljö som är känslig för påverkan och vi är mycket mån om att bevara och förstärka våra kultur- och naturvärden då dessa är en stor del av vår upplevelse produkt på Grinda. Vi försöker i möjligaste mån bryta ner de övergripande nationella miljö- och klimatmålen till faktiska åtagande i verksamheten och på Grinda som ö. Ett av dessa är att möta det ökade behovet av toaletter i skärgården. Vi har egna negativa erfarenhet på Grinda hur man använder naturen som en allmän toalett med stora konsekvenser för naturen både på land och sjön. Förutom att det blir skräpigt och fult så är det en bidragande orsak till övergödning i skärgården.Projektet är ett led i att långsiktigt utveckla Stockholms Skärgård.

Under många år har ett medvetet destionationsutvecklings arbete gjorts i Stockholms Skärgård. Det har gått under namnet Stockholm Archipelago och är ett samfinansierat projekt med deltagande parter från hela Stockholms Skärgård. Både offentliga och privata.Arbetet i projektet Hållbar Destinations Utveckling för Stockholms skärgård 2012-2014 organiserades av Stockholms Visitors Board men involverade sexton projektpartners. Bland dem ingick förutom Stockholms läns landsting och Länsstyrelsen i Stockholm även åtta kommuner, Skärgårdsstiftelsen, Statens fastighetsverk, Waxholmsbolaget och flera privata aktörer.

Det ställde krav på ett fungerande samspel mellan aktörerna.Den största delen av Stockholm skärgårds satsning har bestått av lokala delprojekt som har utgått ifrån ett antal centralorter och har också inkluderat företagare från mindre skärgårdsöar.Ett prioriterat utvecklingsområde som pekats ut av projektet är att det måste investeras i en utvecklad service infrastruktur (så som sjömackar) i skärgården för att göra den mer attraktiv för både bosatta och besökare.Vilken målgrupp gynnas av projektet och på vilket sätt.Det finns ett generellt utpekat behov att öka attraktionskraften till Skärgården. Det behövs för att skapa bättre förutsättningar till att skapa nya jobb och ytterligare sysselsättning för de som lever och verkar i skärgården. Ett annat generellt mål för Grinda och skärgården i stort är tillgängliggöra naturen och underlätta för besökare att tillgodogöra sig möjligheterna i allemansrätten. De friluftspolitiskamålen pekar tydligt ut detta behov av tillgång till natur och friluftsliv. Genom att öka tillgängligheten på Service anläggningen så kommer Grinda kunna tillmötesgå behoven även till personer som har begränsad rörlighet. De har idag mycket begränsad möjlighet att tillgå befintlig anläggning.

Brukarna av resultatet av projektet är alla besökare till Grinda som plats. Dels året runt boende, sommarboende och tillfälliga besökare. Grinda servar ca 200.000 besökare årligen.